Workshops

[EN] Workshop Zoya Simakhodskaya - Emotions, attachment and body: connecting sexually and emotionally through EFT

Many couples presenting for couples therapy may complain of sex issues: discrepancies in desire, lack of attraction or sexual compatibility, arousal or orgasm problems, or challenges in the bedroom after having children, going through infidelity or in the wake of trauma. From the perspective of Emotionally Focused Therapy, such complaints are most often part of an underlying lack of security and bond in the relationship caused by the negative cycle between partners. At times, as the partners de-escalate and become more secure, sexual issues remain unresolved. This workshop will introduce you to up to date research on current models of sexuality. Overview of assessment of both the negative relational cycle and the sexual cycle will be offered, as well as using EFT interventions with both cycles to help couples move to de-escalation. This workshop will include lecture and video examples.

Learning Objectives

 • Participants will be able to name different models of sexual response.
 • Participants will be able to apply techniques of sexual assessment in EFT treatment.
 • Participants will be able to identify negative cycle around sexual issues in Stage 1 of EFT.
 • Participants will learn how to effectively use Stage 2 EFT interventions around sexual issues to create more secure bond in couples that leads to greater sexual fulfillment.

Trainer

Zoya Simakhodskaya, Ph.D. is a clinical psychologist and Certified EFT Therapist, Supervisor and Trainer. Zoya has a full-time practice in New York with adults and couples, specializing in cross-cultural and bilingual population.  She is a founding member, Vice President and Executive Director of the Board of Directors of NYCEFT. Zoya is also a Founder and Director of The Center for Psychological and Interpersonal Development dedicated to high quality individual and couples therapy and EFT training. In addition to her psychotherapy practice, Zoya has many years of experience providing crisis intervention in a psychiatric emergency service and continues as a faculty at NYU School of Medicine, CUNY Graduate Center, and Rutgers University. Zoya has been presenting and teaching on EFT in the US, as well as internationally in Russia, Ukraine Italy, England, and Romania. She has particular interest in intersection of sexuality and couples therapy.

 

[EN] Workshop Kathryn Rheem & Leanne Campbell - Working with Sensation in EFT to Resolve Trauma

Emotionally Focused Therapy (EFT) is an experiential model that emphasizes clients’ experiences in the present moment. With a focus on clients’ emotions moment-to-moment, the body – and its sensations -- is the conduit for emotions, and, in the case of trauma in particular, frequently provide the only access to deeper emotions, and the only venue to help clients widen their capacity to regulate their emotions. Emotional dysregulation, known as the hallmark of trauma, is considered a reflection of the echoes of unresolved trauma that live in the body. These echoes create uncomfortable, distressing, and unwanted sensations that interrupt our clients’ lives and their most important relationships. Instead of their relationships being a resource for discomfort, often these uncomfortable and distressing sensations trigger experiences that lead to emotional reactivity and escalations with their partners. Especially important when working with trauma survivors and their partners, finding and making safe contact with our clients’ sensations and making these sensations relational are the key processes needed to bring comfort, connection and resolution. This workshop will include lecture and video examples.

Learning Objectives
At the end of this workshop, participants will be able to:

 • Describe how unresolved trauma blocks intrapsychic processing and interpersonal connection.
 • Explain the key intervention in EFT, the Tango.
 • Explain how sensation is emotion coming alive.
 • Explain how working with sensation in EFT is embedded in Emotion Theory.
 • Describe their understanding of how to work with the body and with emotion in facilitating ‘corrective emotional experiences’ that help heal trauma.

Trainer

Kathryn Rheem
Leanne Campbell

 

Workshop Monique Cuppen & Charlotte van der Kruijk - Het lichaam vertelt haar eigen verhaal

De partner-relatie is extreem gevoelig voor overdracht en projectie en voor de vermenging van heden en verleden. Veelal is dit een onbewust proces. Als een koppel hierin verstrikt raakt, vertelt het lichaam vaak het verhaal van onvervulde basale ontwikkelingsbehoeften en niet geuite emoties. Hoe kun je het lichaam laten spreken als woorden (even) tekort schieten tijdens een therapie? Hoe kun je cliënten bewust maken van vroege gedragspatronen, die geactiveerd worden in de huidige relatie(s)?

Tijdens deze workshop kunt u kennismaken met het gedachtengoed van Albert Pesso, die vanuit zijn ervaringen bij het opleiden van dansers, een therapie ontwikkelde die zijn fundament heeft in de lichamelijke beleving en lichamelijke interactie. Na deze workshop heeft u meer zicht op enkele lichaamsgerichte Pesso-technieken, die u kunnen helpen bij het vertragen en valideren van partners en van uzelf als therapeut.

Workshopleiders

Monique Cuppen - klinisch psycholoog/ psychotherapeut, internationaal gecertificeerd Pessotherapeut, supervisor en trainer
Charlotte van der Kruijk - klinisch psycholoog/ psychotherapeut, EFT therapeut en Pessotherapeut

 

Workshop Joep Roeffen & Anouck Voncken - EFT bij koppels waarvan een partner genderdysforie heeft

Als je vader of moeder, of je eigen partner transgender is, heeft dit consequenties voor alle gezinsleden en zeker ook voor de partnerrelatie. In deze workshop willen wij stilstaan bij de verschillende processen waar deze gezinnen en/of koppels mee te maken krijgen. Wat betekent het voor mijn relatie als ik mijn partner vertel dat ik me niet thuis voel in mijn eigen lichaam en een vaak moeizaam en langdurig transgendertraject moet aangaan? Een proces waarin ik misschien van man naar vrouw ga; vader blijf, maar waarin ik graag vrouwelijk wil worden aangesproken? Veel gezinnen of relaties worden dan verbroken en er ontstaat veel onbegrip. Wat betekent dit proces voor de zelfacceptatie, voor de ervaren acceptatie van de ander? Wat betekent het om elkaar vast te houden of vastgehouden te worden als het lichaam waarin je bent opgegroeid niet meer als jezelf voelt.

Deelnemers worden zich door workshop bewust van specifieke thema’s die in begeleiding van koppels waarvan een van de partners transgender is naar voren komen; wat maakt iemand man/vrouw en wat betekent het hebben van een partner voor je gezin of voor je relatie.

Workshopleiders

Joep Roeffen - programmacoördinator Genderteam Zuid-Nederland
Anouck Voncken - systeemtherapeut Genderteam Zuid Nederland

 

Workshop Julia Engelbrecht & Jetske Zijlstra - Werken met lichaamssensaties en ‘Een anker creëren’ – interventies uit muziektherapie en psychodrama ingezet binnen EFT

In EFT relatie- en gezinstherapie ben je zowel gericht op het inzichtelijk maken van bindingspatronen tussen mensen als ook op het inzichtelijk maken van ‘patronen’ in de mens zelf. Te denken valt aan hechtingsbehoeften, beschermmechanismes en overlevingsgedrag. Deze patronen in de mens hebben grote invloed op het gedrag en daarmee op de manier waarop je verbinding en contact maakt en communiceert.
En zoals Sue Johnson zegt: in relaties is er altijd sprake van een hoge arousal vanwege de zoektocht naar bevrediging van de basale hechtingsbehoeften. In relatietherapie worden deze innerlijke patronen dus sterk getriggerd. Deze innerlijke krachten manifesteren zich via het lijf, nog veel eerder dan in taal. Als deze krachtig zijn in de persoon dan staan ze het contact maken, verbinden en helder kijken in de weg.

Als uitgangspunt in deze workshop nemen we een casus van een gezinstherapie waarin er met verschillende dyades uit het systeem gewerkt wordt. We laten zien en ervaren hoe je, met werkvormen uit de muziektherapie en psychodrama, binnen de EFT en EFFT kunt werken met lichaamssensaties. Aan bod komen:

 • de felt sense (Gendlin/Levine), het waarnemen van het lichaam van binnenuit
 • hoe je lichaamssensaties en uitingen kunt volgen (Pat Ogden)
 • waarnemen en verruimen van de ‘window of tolerance’ (Siegel)
 • het creëren van een anker. Een zeer essentieel onderdeel van waaruit je gewaar bent en keuzes kunt maken. Door dit Anker help je de integratie van lichaam en geest te bevorderen als mede de emotionele verbinding.

Muziektherapie is bij uitstek een middel dat helpt onuitgesproken spelregels tussen gezinsleden hoorbaar te maken en lichaamssensaties tot uiting te brengen en te ondersteunen. Psychodrama zorgt voor het aanbrengen van perspectieven. Het letterlijk creëren van verschillende plekken en posities. Dat is niet alleen prettig voor eigen inzichten maar helpt ook enorm het perspectief van de ander beter onder ogen te zien.

In deze workshop worden deelnemers actief betrokken. In de warming up laten we een aantal aspecten actief ervaren. We nodigen bijvoorbeeld deelnemers uit hun ‘felt sense’ aan te zetten en te ervaren wat er in hun lichaam gebeurt als zij boven hun tolerantie venster uitkomen. En we laten deelnemers ervaren hoe je een eigen ‘anker’ kan creëren en welke ruimte er ontstaat voor verbinding met de ander.

Workshopleiders

Julia Engelbrecht - muziektherapeut, psychodrama therapeut, systeemtherapeut
Jetske Zijlstra - master in Transformatiepsychologie en Voice Dialogue, Muziek- en psychodrama(relatie)therapeut en coach in systeemdenken

 

Workshop Christel van der Kaaden & Elma Oosthoek - De fysieke taal van de liefde

De workshop is praktisch opgebouwd: vanuit het ervaren van contact met het eigen lichaam werken we toe naar het ervaren van contact met de omgeving en de ander. Er ontstaat inzicht in belemmerende en helpende factoren om liefdevol contact te kunnen aangaan. Na afloop zijn de deelnemers bekend met een flink aantal oefeningen die ze zelf desgewenst bij een EFT- sessie kunnen toepassen.

Daar waar het binnen de EFT gaat om de talige verbinding zoekt de haptonomie naar verbinding vanuit het lichaam als geheel. In deze workshop reikt Christel je inzichten
en handvatten aan om binnen de EFT het lijf meer te betrekken. Immers, het lichaam vertelt zijn eigen verhaal – daar waar woorden tekort schieten of alles al gezegd is.

Workshopleiders

Christel van der Kaaden
Elma Oosthoek

 

Workshop Christiaan Rhodius & Mecheline van der Linden - Verbonden tot het einde

Als onderling contact essentieel is voor de welzijn van mensen, dan is bedreiging van die verbondenheid reden voor grote bezorgdheid. Ongeneeslijke ziekte wordt daarbij door menigeen als de grootste en in ieder geval definitieve bedreiging gezien. En als de dood zich dan aankondigt en het afscheid van het lichaam aanstaande is dan levert dat volop dynamiek bij zowel de zieke als zijn/haar omgeving. Principes van EFT zijn ook in de palliatieve fase van ziekte uitermate bruikbaar en bieden aanknopingspunten voor interventies. In de workshop zal ook uitgebreid stilgestaan worden bij ‘de palliatieve paradox’.
Casuïstiek uit ziekenhuissetting/hospice/psychotherapiepraktijk zal onderling besproken worden waarbij aandacht is voor patroonherkenning en interventiemogelijkheden. Ook is er ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek.

Leerdoelen
Aan het eind van de bijeenkomst:

 • hebben deelnemers globale kennis van de reikwijdte en de fasen in palliatieve zorg
 • kunnen deelnemers patronen in interactie met belangrijke anderen in de palliatieve fase herkennen
 • is het begrip ‘palliatieve paradox’ bekend, herkenbaar en ook hanteerbaar in de behandelpraktijk

Workshopleiders

Christiaan Rhodius - specialist ouderengeneeskunde/arts palliatieve geneeskunde
Mecheline van der Linden - klinisch psycholoog/praktijkopleider

 

Workshop Jacomijn Jacobs - Vaardigheden en Emoties in Verbinding . “ Hou je lijf erbij”! Het gebruik van emotieregulatievaardighefen in EFT

Emotionele hechting verbindt mensen met elkaar. Deze hechting bevindt zich tussen mensen, binnen gezinnen en houdt ons bij elkaar. Emotionele hechting laat ons begrip en sympathie op-brengen voor anderen. Ondanks deze duidelijke sociale redenen voor emotionele hechting, verschillen we in de mogelijkheden die we hebben om met zulke hechting om te gaan. Mensen met antisociale problematiek hebben de neiging hechting aan anderen te vermijden of door te snijden. Mensen met borderlineproblematiek hebben de neiging zeer snel gehecht te raken en hebben moeite met onthechting ook al zegt hun wijze geest dat wel te doen. Mensen met emotionele problemen hebben vaak moeite om zich uit te drukken en zich te binden aan een ander. Ze worden daardoor vaak minder begrepen, missen of verliezen het contact met zichzelf en de ander omdat ze emotioneel overspoeld raken. In deze workshop krijgt de deelnemer kennis over de toepasbaarheid van de theorie, interventies en benadering uit de verschillende modellen. Vaardigheden die minder een beroep doen op het cognitieve maar juist op de lichamelijke sensaties kunnen een uitkomst bieden.  

Tijdens deze workshop wordt de deelnemer meegenomen in de theorie en praktijk van emotionele hechting en het gebruik van mindfulnessvaardigheden waardoor we onszelf en elkaar kunnen kalmeren. In deze workshop zal het kort gaan over suïcidaliteit, destructiviteit en emotionele dis-regulatie. Ik zal kort proberen uit te leggen hoe de vaardigheden uit de dialectische gedragstherapie toegevoegd kunnen worden aan de hechtingsgerichte (gezins)therapie.

Leerdoelen

 • De deelnemer heeft kennis van de biocosiale theorie: de wisselwerking tussen het biologische en sociale, een integrale benadering waarbij gedrag door zowel omgevingsfactoren als de biologische kenmerken wordt verklaard.
 • De deelnemer wordt meegenomen in verschillende toepasbare interventies uit de Dialectische gedragstherapie. DGT heeft als doel het aanleren van verschillende vaardigheden om zo goed mogelijk op problemen te reageren, zoals bijvoorbeeld relationele problemen, gedrags- en impulsbeheersing,emotionele instabiliteit. Kort gezegd zichzelf managen en kalmeren.
 • De deelnemer krijgt uitleg over het gebruik en de toepassing van DGT interventies/vaardigheden bij ABFT (de emotional Arc) en EFT (de negatieve interactiecirkel).
 • De deelnemer heeft geoefend met de toepassing van enkele interventies in de beide modellen.
 • De deelnemer heeft kennis van de vaardigheden die leiden tot kalmering van ons brein/lijf, meer begrip en empathie.

 

Workshopleider

Jacomijn Jacobs

 

Workshop Aaffien de Vries - Ik voel dus ik ben: het lichaam als bron van ervaring, van heling en van groei (Focusing)

Via verschillende lichaamsgerichte oefeningen maken de deelnemers kennis met ‘felt-sensing’ en met verschillende vaardigheden om de innerlijke relatie te bevorderen. Er worden handreikingen gedaan die voortkomen uit de methodiek van Focusing. De Felt-sense is het centrale begrip binnen focusing; een felt-sense omvat emotie maar is meer dan dat; op een goede manier benaderd brengt het transformatie en daarmee heling en groei voor de cliënt. De mate van uitwisseling is vooral afhankelijk van de grootte van de groep.

Leerdoelen

 • Deelnemers maken kennis met de ervaringslaag in het lichaam die heling en groei brengt.
 • Deelnemers vinden handvatten voor het omgaan met overweldigende emoties, gevoelens. 
 • Aandacht voor de innerlijke relatie, die van de cliënt (én de therapeut) met zichzelf.

 

Workshopleider

Aaffien de Vries - Focusing trainer en opleider.