.

.


Het lichaam en EFT: embodied connections

In het 6e EFT Congres staat het lichaam centraal. In de meeste vormen van psychotherapie ontbreekt aandacht voor het lichaam. Jarenlang lag de focus op het psychische, mentale deel van ons functioneren, als logisch uitvloeisel van Descartes' uitspraak "ik denk, dus ik ben". Het lichamelijke aspect in de psychotherapie kende een opleving in de jaren '60 en '70 maar bleef altijd in de marge en werd wetenschappelijk weinig serieus genomen. Sindsdien echter heeft neurobiologisch onderzoek (o.a. van Daniel Siegel, Alan Schore, Jaak Panksepp, Bessel van der Kolk) laten zien dat het brein "embodied" is: verbonden met het lichaam. Dat maakt het logisch om ook het lichaam als onderdeel van psychotherapie te zien.

Hoe makkelijk zijn we in het lichamelijk contact? Hoe vaak raken we iemand aan in sociaal contact? Gebrek aan aanraking (huidhonger) blijkt samen te hangen met gevoelens van eenzaamheid en depressie. Ouderen hebben daar vaak last van. Ook onderzoek van Sue Johnson heeft laten zien dat aanraking ons zenuwstelsel kalmeert.

In dit congres willen we het lichaam meer ruimte geven. Het lichaam is ons vehikel waarmee we door het leven reizen; als dat lichaam ziek of zwak wordt heeft dat enorme impact op ons welzijn en op onze relaties. Tijdens het congres belichten we het lichaam vanuit verschillende gezichtspunten: vanuit de lichaamsbeleving, vanuit de seksualiteit en vanuit het perspectief van trauma.

Er zullen diverse workshops aangeboden worden met thema's die jullie wellicht zelf aandragen. Zeker is dat we een ervaringsgericht congres gaan maken, waarin volop ruimte is voor beweging, beleving, plezier en interactie.

Warme groet,
Karin Wagenaar

-----------------------------------

In the 6th edition of the EFT Congress, we put the main focus on the human body. We experience a lack of attention on the body in most forms of psychotherapy. For many years the focus was towards the psychic, mental part of our way of functioning. A logical way of thinking due to Descartes' quote "I think, therefore I am". The physical aspect in the psychotherapy went through an uplift in the 60's and 70's, but it quickly remained as seen unimportant by science. From then, however, neuroscience studies (for example by Daniel Siegel, Alan Schore, Jaak Panksepp and Bessel van der Kolk) show that the brain is "embodied": connected with the body. This made it seem logical to see the body as a part of psychotherapy.

How comfortable are we with physical contact? How often do we touch someone in social contact? Lack of physical contact ('skin hunger') points out to have a connection with emotions of loneliness and depression. Elderly people go through this often. Also, a research by Sue Johnson shows that physical touch soothes the nervous system.

In this congress, we want to give more space to the body. The body is the vehicle that lets us travel through our lives; when the body is sick or weak, it has a huge impact on our well-being and our relationships. During the congress we showcase the body from multiple points of views: from bodily experiences, from sexuality and from the perspective of trauma. 

There will be a variety of workshops with themes you might wanted to submit yourself. It is certain that we're going to make an experienced-focused congress, where we give the space and freedom for movement, experiences, fun and interaction.

Kind regards, 
Karin Wagenaar

Coronavirus

Als organisatie houden wij constant de ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gaten.

De laatste informatie is beschikbaar via de website van het RIVM

Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Er is op dit moment geen reden om evenementen te vermijden of af te gelasten. Voor specifiek advies op lokaal niveau wordt geadviseerd contact op te nemen met de GGD en gemeente.

Als een deelnemer aan het congres in de eerste twee weken na terugkeer uit een risicogebied echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts.

(Bron: RIVM)

Video impressie locatie - 6e EFT Congres

Video impressie locatie - 6e EFT Congres

Bekijk de video

Video impressie congrescentrum - 6e EFT Congres

6e EFT Congres - Embodied Connections

Bekijk de video

Onderdeel van EFT

Dit congress wordt georganiseerd door Stichting EFT Nederland.

Voor meer informatie: www.eft.nl